?

***

 

 

De?erli Meslekta?lar?m?z, 

 

2012 y?l?ndan bu yana yurt içi ve yurt d???ndaki akademisyenlerin destekleri ve farkl? üniversitelerin ev sahipli?inde gerek yurt içinde ve gerekse de yurt d???nda organize etti?imiz Uluslararas? Bilim Kültür ve Spor Kongresi (iscs-conference.org)’ nin yedincisi ülkemizin de etkilendi?i Covid-19 salg?n? nedeniyle 15-18 Ekim 2020 tarihleri aras?nda online olarak siz de?erli akademisyenlerin kat?l?mlar?yla ve destekleriyle gerçekle?tirece?iz.

Kongremiz, Spor ve Sa?l?k Bilimleri, Sosyal Be?eri ve ?dari Bilimler, Güzel Sanatlar ve Tasar?m, E?itim Bilimleri ile Dil ve Edebiyat Bilimlerini kapsamakta, uluslararas? alanda bilim insanlar?n? bir araya getirmeyi ve bilimde yap?lan çal??malara uluslararas? düzeyde katk? sunmay? amaçlamaktad?r. Ayr?ca kongremizde lisans, lisansüstü ö?rencilerini ve bilime katk? sa?layan de?erli akademisyenleri bir araya getirmeyi ve yap?lan çal??malara ele?tirel gözle bak?lmas?n? sa?layan bilimsel ortamlar?n olu?turuldu?u akademik atmosfer e?li?inde sunumlar?n gerçekle?tirilmesi hedeflenmektedir. Ayr?ca güncel konular ile davetli konu?mac?lar?m?z? siz de?erli camiam?zla bulu?turarak bilgi payla??m?n? üst seviyede tutmay? amaçlamaktay?z. 

Kongremizi zenginle?tirecek her türlü bilimsel ve uygulamal? çal??malara dair talep veya önerilerinizi bizimle payla?man?z? bekliyoruz. ?leti?im: info@iscs-a.org 

Bildiri özet gönderimleri 16 Temmuz 2020 tarihinde ba?layacak ve 9 Ekim 2020  tarihinde sona erecektir. Kongre erken kay?tlar? da 20 A?ustos 2020 tarihinde sona erecektir. 

Kongrede sunulan tüm bildirilerin özetleri ve talep edilmesi halinde tam metinleri ISBN numaras? verilmi? Kongre Özet ve Tam Metinler Kitaplar?nda yay?mlanacakt?r. Ayr?ca seçilmi? baz? bildirilere ise 2 ayr? dergimizden birisinde yer verilecektir;  IntJSCS and IntJCES.

 

Bilim Kurulu Taraf?ndan Onaylanan Son 5 Bildiri


? ?

No

ülke Sunum Yazar? Kurum Ba?l?k Sunum Türü Kabul Tarihi Author
1 Ukraine Lyudmyla ZANEVSKA Lviv State University of Physical Culture, Lviv, UKRAINE MS Excel Office Technologies in Creation of the Virtual Tourism Project Business
()
Oral/Online / S?zel/ 2020-09-07 20:48:21 Ihor ZANEVSKYY
Lyudmyla ZANEVSKA
2 Türkiye Muhammed AKDEN?Z BARTIN üN?VERS?TES? SPOR B?L?MLER? FAKüLTES? TüRK?YE M?LL? TAKIMINDA YER ALAN EL?T GüRE???LERDE SA?LIKLI YA?AM B???M? DAVRANI?LARININ BEL?RLENMES? VE ?L??K?LEND?R?LMES?
(DETERMINATION AND RELATIONSHIP OF HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS IN ELITE WRESTLER IN TURKISH NATIONAL TEAMS)
Video / Video 2020-09-07 20:47:56 Muhammed AKDEN?Z
ümit ?Z
Fatih DO?AN
3 Türkiye Muhammed AKDEN?Z BARTIN üN?VERS?TES? SPOR B?L?MLER? FAKüLTES? TüRK?YE M?LL? TAKIMINDA YER ALAN EL?T GüRE???LERDE SA?LIKLI YA?AM B???M? DAVRANI?LARININ BEL?RLENMES? VE ?L??K?LEND?R?LMES?
(DETERMINATION AND RELATIONSHIP OF HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS IN ELITE WRESTLER IN TURKISH NATIONAL TEAMS)
Video / Video 2020-09-07 20:47:46 Muhammed AKDEN?Z
ümit ?Z
Fatih DO?AN
4 Ukraine Kostiantyn LABARTKAVA Lviv State University of Physical Culture, Lviv, UKRAINE Sport Health Tourism in the Fitness Program for the Student’s Youth
()
Oral/Online / S?zel/ 2020-09-07 20:47:41 Ihor ZANEVSKYY
Kostiantyn LABARTKAVA

5 Pakistan Mehwish Manzoor university of Narowal Pakistan Effects of stress on Athletic Performance
()
Oral/Online / S?zel/ 2020-09-07 20:47:36 Mehwish ManzoorOnaylanan tüm bildiriler listesi >>>
 

Kongre Yeri (Gece Ramada)

可下分的捕鱼